Tagmicrosoft

My 2 stangs from “Start it up, Power it up #4”

ช่วงนี้นอกจากผู้ชายชื่อ”สุพลชัย”จะบ้าการลงทุนในหุ้นเข้ากระแสเลือดถึงขั้นมีความใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าสัวเมืองลาวแล้ว รองลงมาก็คงเป็นเรื่อง...

Subscribe